Turprocedure

Turprocedure for fritidshjem og børnehave!

Før turen skrives en turseddel, således at der er en seddel med på turen og en hjemme, hvis ikke alle er af sted.

Der skal altid være to medarbejdere med på ture ud af huset, heraf mindst én uddannet. Afhængig af mål og transportmetode kan der dog undtagelsesvis laves ture, hvor kun én medarbejder deltager. I så fald skal denne medarbejder være uddannet.

Ture med kun én medarbejder skal være aftalt med leder eller afd.leder.

Børnene tælles før afgang, ved ind- og udstigning af bus og tog, og i øvrigt med jævne og passende mellemrum under hele turen samt ved hjemkomst.

Når man går til og fra bussen eller andre steder med trafik o.l., går den ene voksne forrest og den anden bagest. Afhængig af situationen kan det undtagelsesvis gøres anderledes.

Når en gruppe børn går samlet, skal den voksne, der går forrest sikre sig, at alle er med. Der “samles op” ved gadekryds o.l. steder, så der hele tiden er samling på gruppen.

Ved lyskryds skal man sikre sig, hvor rækken brydes, og hvis ikke alle kan nå over, at der også er en voksen sammen med dem, der venter.

Ved påstigning på bus: Når man kommer til et busstoppested, stiller børnene sig helt ind til hæk eller mur, hvis det er muligt. (Benyt evt. ventetiden til at fortælle børnene, hvordan vi opfører os i bussen.)

Er der to voksne med, går den ene med børnene ind og får dem ned bagest i bussen. Den anden bliver på gaden, til alle er inde. Er der kun én voksen med, bliver denne på gaden til alle er inde. Børnene får så besked på selv at trække ned bagest i bussen. Ved udstigningen, bruges så vidt muligt bageste dør. Den ene voksne går ud og “tager imod” børnene, den anden sikrer sig, at alle er med ud. Er der kun en voksen med, må man afgøre i den enkelte situation, om man går først eller sidst ud, men sikre, at alle børn er med, evt. ved øjenkontakt til chaufføren.

Ved påstigning og udstigning på/fra tog, gælder samme regler som med bussen. Dog vælges en vogn så tæt på togføreren som muligt, og børnene er altid i kupe med mindst en voksen.

Afhængig af børnetallet, og hvor man går, kan det, selv om man går samlet, være hensigtsmæssigt at give hver medarbejder “særligt ansvar” for en mindre gruppe af børnene. Det forhindrer dog ikke, at man stadig tæller samtlige børn ved passende lejligheder.

På museer, ved skov og strand og lignende steder kan børnene, hvis det skønnes forsvarligt, få lov at færdes på egen hånd, men med klar melding om, hvor og hvornår man samles igen, samt hvad man gør, hvis man bliver væk.

Ved besøg i Zoo må ingen børn gå alene rundt. Børnene kan evt. deles op i små grupper, der går samlet rundt med en voksen. På ZOO´s legeplads gælder samme regler som for andre museer.

Ved besøg i svømmehal gælder det, at ingen børn forlader omklædnings-området eller brusebadet, uden at der er en voksen med. Man går samlet til bassinet, og ingen børn går i, før den voksne siger til.

Ingen børn må være i det store bassin, uden at forældrene har givet deres tilladelse til en medarbejder.

Disse tilladelser kan ses hos den/dem, der fører svømmeregnskabet.

Børnene må gerne gå alene ind til toilettet, men skal sige det til en medarbejder såvel før de går, som når de kommer tilbage.

Børnene må gerne være alene i saunaen, hvis medarbejderen giver lov. Vi må sikre os, at vi ikke overtræder svømmehallens regler herfor.

Børnene må ligeledes, med medarbejderens tilladelse, klæde om og vente i omklædningsrummet, medens medarbejderen evt. er i sauna med andre børn.

Ved badning fra åben strand gælder, at uanset børnetallet, skal der altid være en medarbejder på land og en med i vandet. De to medarbejdere skal kunne kommunikere sammen ved hjælp af en fløjte.

Der må aldrig være flere børn i vandet end at de medarbejdere, der styrer badningen, kan overskue dem. (D.v.s. nå at tælle dem hele tiden.)

For børnehavegruppen gælder desuden:

Ved svømmehalsbesøg skal der hele tiden være voksne ved børnene, såvel på land som i vandet.

Alle børn bruger vinger. Enkelte både bælter og vinger.

På ture i alm. gælder, at børnene skal holde i hånden to og to, og at der altid er en voksen forrest og en bag, når der er to afsted.

Børnehavebørnene må aldrig være alene på et område.

Ved ture, hvor der deltager både fritidshjems- og børnehavebørn, holder de store de små i hånden. Man tilstræber laveste fællesnævner, det vil sige, at de store må acceptere, at reglerne sættes af hensyn til de mindste. Børnehavebørnene holder altid i hånden, ikke ——-mangler noget tekst?