Om Bestyrelsen

Uddrag af institutionens vedtægter:

Bestyrelsen består af 8 personer. De 5 vælges af og blandt forældre til børn i institutionen. Herudover vælger pædagogisk råd ved Skolen ved Sundet en lærerrepræsentant til bestyrelsen, ligesom skolebestyrelsen vælger en repræsentant blandt de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer.

Efter nyvalg konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand og sekretær.

Udover bestyrelsens medlemmer vælges 5 suppleanter for forældrerepræsentanterne. Ansatte i institutionen kan ikke have sæde i bestyrelsen som forældrerepræsentanter.

Valgperioden mellem de ordinære valg er 2 år. Valget afholdes i efteråret i ulige år. Dog har forældrerepræsentanterne kun sæde i bestyrelsen, så længe de har et barn i institutionen. Når dette ikke længere er tilfældet, indtræder suppleanten for resten af valgperioden. Om nødvendigt afholdes der valg.

Desuden deltager en repræsentant valgt af institutionens personale blandt de uddannede. Denne repræsentant har ikke stemmeret og må forlade møderne under behandling af personalesager, hvis bestyrelsen ønsker det.

Ved valg til bestyrelsen skal det tilstræbes, at alle institutionernes afdelinger er repræsenteret: “Hovedhuset”, “Pavillonen”, “Satellitten”, “Børnehaven” og “Klubben”, i alt 5 personer.

Disse 5 vælges på de respektive afdelingers forældremøder, 1 pr. afdeling, ved simpel stemmeflertal. Der er 1 stemme pr. barn. Der kan kun vælges 1 forældrerepræsentant pr. barn/familie. Der skal også vælges en suppleant for hver afdeling, 1 pr. afdeling. Valg af suppleant foretages samtidig med valg til bestyrelsen. Den med flest stemmer er valgt til bestyrelsen, den med næstflest stemmer er valgt som suppleant.

Stemmeafgivelsen på afdelingsforældremøderne forudsætter deltagelse i møderne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

Forud for bestyrelsesmøderne vil dagsordenen være ophængt på opslagstavlerne i institutionen, samt lagt ud på institutionens hjemmeside.

Før og efter bestyrelsesmødet kan man kontakte en forældrerepræsentant for at høre nærmere om mødet, en mulighed man i øvrigt altid har, hvis man ønsker at drøfte institutionens anliggender med en bestyrelsesrepræsentant.

Bestyrelsens arbejdsopgaver/kompetence er fastsat i institutionens vedtægter, der kan ses hos en bestyrelsesrepræsentant eller hos institutionens leder.

(Senest opdateret april 2008)